Ulaa

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("OVEREENKOMST") BEVAT DE LICENTIEVOORWAARDEN VAN ULAA, EEN OP PRIVACY GERICHTE BROWSER VOOR ONDERNEMINGEN ("BROWSER") EN VORMT EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT ("U" OF "UW") EN ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED.

1. LICENTIEVERLENING

Zoho verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie te geven licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Browser voor uw persoonlijke of interne zakelijke doeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst

2. SERVICES EN SOFTWARE VAN DERDEN

De Browser verwijst naar, toont en biedt koppelingen naar websites van derden, waaronder informatie die zich wereldwijd op internet bevindt, en biedt toegang tot bepaalde webservices van derden en extensies van derden ("Services van derden"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Zoho niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, volledigheid, tijdigheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten en wettigheid en het fatsoen of enig ander aspect van Services van derden. Zoho is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt in verband met uw toegang tot of gebruik van dergelijke Services van derden.

De Browser kan software bevatten die afkomstig is van externe leveranciers. Zonder de algemene toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst te beperken, gaat u ermee akkoord dat (a) het eigendom van software van derden die in de Browser is opgenomen, bij de externe partij blijft die de software heeft geleverd; en (b) u dergelijke software van derden die beschikbaar is in de Browser, op geen enkele wijze zult distribueren.

3. BEPERKINGEN IN GEBRUIK

Naast alle andere voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, zult u het volgende niet doen: (i) de Browser in sublicentie geven, leasen, verhuren, uitlenen of distribueren aan derden; (ii) reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen broncode van de Browser af te leiden, behalve (a) zoals wettelijk toegestaan en (b) met het oog op het vinden en rapporteren van beveiligingsproblemen van de Browser aan Zoho; (iii) de Browser wijzigen of verbeteren; (iv) aanpassen, wijzigen, weergeven, openbaar uitvoeren, vertalen, integreren in een ander product of op het andere wijze maken van afgeleide werken van de Browser; of (v) verwijderen, wijzigen of verbergen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen van de Browser of de kopieën daarvan.

4. TECHNISCHE SUPPORT

Zoho biedt support met ondersteuning via e-mail voor probleemrapportage, productupdates, upgrades en onlinetoegang tot productdocumentatie zonder extra kosten.

5. UPDATES

U erkent en gaat ermee akkoord dat Zoho, waar van toepassing, periodiek automatische updates voor de Browser zal leveren om beveiligingsproblemen op te lossen, prestaties te verbeteren, functionaliteit te verbeteren of bugfixes te bieden. Als u meer informatie nodig hebt over de updates voor de Browser, kunt u hiervoor terecht in de Ulaa-releaseopmerkingen.

6. VERZAMELEN VAN GEBRUIKSINFORMATIE

Zoho verzamelt standaard bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Browser, zoals de versie van de Browser die u gebruikt, het Besturingssysteem van uw apparaat en de configuratie van het apparaat waarop de Browser is geïnstalleerd ("Basisgebruiksgegevens"). Naast de Basisgebruiksgegevens verzamelt Zoho ook bepaalde aanvullende gebruiksgegevens als u (i) de functie "Geanonimiseerde statistieken" inschakelt in de Browser; of (ii) zich aanmeldt bij de Browser. Zoho stemt ermee in om op aanvraag details te verstrekken van de gegevens die over uw gebruik van de Browser zijn verzameld.

7. EIGENDOM EN INTELLECTUEELEIGENDOMSRECHTEN

Zoho bezit alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Browser. De Browser en alle intellectueeleigendomsrechten daarin zijn het exclusieve eigendom van Zoho en haar leveranciers, en alle rechten in en op de Browser die niet uitdrukkelijk aan u in deze Overeenkomst zijn verleend, zijn voorbehouden. Zoho is eigenaar van alle kopieën van de Browser, hoe die ook zijn gemaakt. De Browser wordt u alleen in licentie gegeven en niet verkocht door Zoho.

8. VERTROUWELIJKHEID

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Browser, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de broncode van de Browser en de toepasselijke documentatie bedrijfseigen informatie van Zoho bevat en u stemt er hierbij mee in alle redelijke inspanningen te ondernemen om de vertrouwelijkheid van de Browser te handhaven. U stemt ermee in de door u in dienst genomen personen die in contact komen met of toegang hebben tot de Browser, redelijkerwijs op de hoogte te stellen van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en om redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat zij deze voorwaarden naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het niet bewust toestaan van het gebruik van enig deel van de Browser voor een doel dat verboden is krachtens deze Overeenkomst.

9. AFWIJZING VAN GARANTIE

Zoho garandeert niet dat de Browser foutloos is. Behalve voorzover bepaald in deze Overeenkomst, wordt de Browser verstrekt 'in de staat waarin deze verkeert' zonder enige vorm van garantie, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en zonder enige garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van de Browser. U alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de Browser, en u aanvaardt alle risico's die aan het gebruik ervan zijn verbonden, inclusief maar niet beperkt tot de risico's van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en onbeschikbaarheid of onderbreking van de bedrijfsvoering.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval is Zoho jegens u of een derde partij aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve of exemplarische schade of gevolgschade, of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van bedrijfsinformatie voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het programma, of voor vorderingen van derden, zelfs als Zoho op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. In geen geval zal de volledige aansprakelijkheid van Zoho met betrekking tot haar verplichtingen onder deze Overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Browser meer bedragen dan vijfhonderd dollar ($ 500).

11. VRIJWARING

Zoho stemt ermee in u te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, acties of procedures die voortvloeien uit een claim dat de Browser inbreuk maakt op een geldig octrooi-, auteursrecht- of handelsgeheimrecht van een derde partij; mits u aan het volgende voldoet; (i) u brengt Zoho onmiddellijk op de hoogte van een dergelijke claim; (ii) u verleent medewerking aan Zoho bij de verdediging en/of schikking daarvan, op kosten van Zoho; en (iii) u laat Zoho de verdediging en alle daarmee verband houdende schikkingsonderhandelingen voeren. Het bovenstaande vormt Zoho's enige verplichting jegens u en vormt uw enige en exclusieve rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst voor een inbreuk op intellectueel eigendom.

Zoho heeft geen vrijwaringsverplichting voor vorderingen of inbreuk voor zover deze voortvloeien of beweerdelijk voortvloeien uit (i) een combinatie, werking of gebruik van de Browser met programma's of apparatuur die niet zijn geleverd door Zoho; (ii) een wijziging van de Browser door een andere partij dan Zoho; en (iii) uw nalatigheid om binnen een redelijke termijn een door Zoho geleverde vervanging of wijziging voor de Browser te implementeren.

12. BEËINDIGING

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door de Browser (en alle kopieën die u in uw bezit hebt) van uw apparaat te verwijderen. Zoho kan deze Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van een of meer van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging dient U alle kopieën van de Browser te verwijderen en alle gebruik van de Browser te staken en schriftelijk te verklaren dat alle bekende kopieën zijn vernietigd. Alle bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, geheimhouding en beperking van de aansprakelijkheid blijven ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in het Northern District van Californië. Als u inwoner bent van een van de lidstaten van de Europese Unie, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam. Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk. Als u inwoner bent van India, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek India, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Chennai, India. Als u inwoner bent van Japan, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Japan, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbank van Yokohama. Als u inwoner bent van de Volksrepubliek China, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Volksrepubliek China, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de Volksrechtbank van het district Haidian, Beijing. Als u inwoner bent van Mexico, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Mexico, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Mexico-Stad. Als u inwoner bent van Australië, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Australië, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Sydney. Als u inwoner bent van een ander land, zal deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Singapore, zonder verwijzing naar de principes van conflicterende wetten en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Singapore.

14. ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande mededelingen, afspraken of overeenkomsten tussen de partijen in verband met de inhoud hiervan. Ontheffingen of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn en door beide partijen zijn ondertekend. Als enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar blijkt, moeten de overige delen worden geïnterpreteerd als een redelijke weergave van de intentie van de partijen.