Ulaa

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("ข้อตกลง") นี้ กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้สิทธิ์การใช้งาน ULAA ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัว ("เบราว์เซอร์") และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณหรือหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน ("คุณ" หรือ "ของคุณ") และ ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED

1. การมอบสิทธิ์การใช้งาน

Zoho มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถมอบสิทธิ์ต่อสำหรับการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้เบราว์เซอร์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือธุรกิจภายในของคุณตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

2. บริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

เบราว์เซอร์นี้อ้างอิง แสดง และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลที่อยู่ทั่วโลกในอินเทอร์เน็ต และให้การเข้าถึงบริการเว็บของบุคคลที่สามและส่วนขยายของบุคคลที่สาม ("บริการของบุคคลที่สาม") คุณเข้าใจและยอมรับว่า Zoho ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา ความครบถ้วน ความทันเวลา คุณภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย ความเหมาะสม หรือลักษณะอื่นใดของบริการของบุคคลที่สาม Zoho จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยคุณ

เบราว์เซอร์อาจมีซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และไม่จำกัดการบังคับใช้ทั่วไปของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงนี้ คุณตกลงว่า (ก) ชื่อของซอฟต์แวร์บุคคลที่สามใดๆ ที่รวมอยู่ในเบราว์เซอร์จะยังคงเป็นของบุคคลที่สามซึ่งให้บริการสิ่งเดียวกัน และ (ข) คุณจะไม่แจกจ่ายซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มีในเบราว์เซอร์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

3. ข้อจำกัดในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ (1) ให้สิทธิ์ต่อ ทำสัญญาเช่า ให้เช่า ให้ยืม หรือแจกจ่ายเบราว์เซอร์ให้กับบุคคลที่สาม (2) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของเบราว์เซอร์ เว้นแต่ (ก) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและ (ข) เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาและรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเบราว์เซอร์แก่ Zoho (3) แก้ไขหรือปรับปรุงเบราว์เซอร์ (4) ดัดแปลง แก้ไข แสดง เผยแพร่ต่อสาธารณะ แปล ฝังลงในผลิตภัณฑ์อื่นใด หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเบราว์เซอร์ หรือ (5) ลบ เปลี่ยนแปลง หรือบดบังลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ จากเบราว์เซอร์หรือสำเนาของเบราว์เซอร์

4. การสนับสนุนทางเทคนิค

Zoho จะให้การสนับสนุนที่รวมถึงการสนับสนุนทางอีเมลสำหรับการรายงานปัญหา การอัปเดตผลิตภัณฑ์ การอัปเกรด และการเข้าถึงเอกสารผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5. อัปเดต

คุณรับทราบและยอมรับว่า Zoho จะให้การอัปเดตอัตโนมัติแก่เบราว์เซอร์เป็นระยะเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน หรือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเบราว์เซอร์ คุณสามารถไปที่บันทึกการรีลีสสำหรับ Ulaa

6. การเก็บรวบรวมรายละเอียดการใช้งาน

โดยค่าเริ่มต้น Zoho จะรวบรวมรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ และการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเบราว์เซอร์ ("รายละเอียดการใช้งานพื้นฐาน") นอกเหนือจากรายละเอียดการใช้งานพื้นฐานแล้ว Zoho จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมบางรายการ หากคุณ (1) เปิดใช้งานฟีเจอร์ "สถิติแบบไม่ระบุตัวตน" ภายในเบราว์เซอร์ หรือ (2) ลงชื่อเข้าใช้เบราว์เซอร์ Zoho ยินยอมจะให้รายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อมีการร้องขอ

7. ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

Zoho เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งในและที่มีต่อเบราว์เซอร์ เบราเซอร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้เป็นทรัพย์สินของ Zoho และซัพพลายเออร์ และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ Zoho ถือเป็นเจ้าของสำเนาทั้งหมดของเบราว์เซอร์นี้ ไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตาม Zoho ให้สิทธิ์การใช้งานเบราว์เซอร์แก่คุณเท่านั้น และไม่ได้จำหน่ายให้กับคุณ

8. การรักษาความลับ

คุณรับทราบและยอมรับว่าเบราว์เซอร์มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Zoho รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอร์สโค้ดของเบราว์เซอร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงที่จะใช้ความพยายามตามสมควรทุกประการเพื่อรักษาความลับของเบราว์เซอร์ คุณตกลงที่จะแจ้งให้บุคคลที่คุณว่าจ้างซึ่งเป็นผู้ที่ใช้งานหรือเข้าถึงเบราว์เซอร์รับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลและแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเบราว์เซอร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้

9. คำปฏิเสธการรับประกัน

Zoho ไม่รับประกันว่าเบราว์เซอร์จะปราศจากข้อผิดพลาด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เบราว์เซอร์ได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยปราศจากการรับประกันทุกประเภท ซึ่งรวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง และปราศจากการรับประกันด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับจากการใช้งานเบราว์เซอร์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการใช้งานเบราว์เซอร์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม ความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูล โปรแกรมหรืออุปกรณ์ และความไม่พร้อมใช้งานหรือการขัดจังหวะในการทำงาน

10. ข้อจำกัดในการรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Zoho จะไม่เป็นผู้รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ตั้งใจ โดยทางอ้อม เป็นการลงโทษหรือเป็นการเตือนหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายสำหรับการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียกำไร การแทรกแซงธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้โปรแกรม หรือสำหรับการกล่าวอ้างโดยบุคคลอื่นใดๆ แม้ในกรณีที่ Zoho ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ Zoho ในส่วนที่เกี่ยวกับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์จะมีมูลค่าไม่เกินห้าร้อยดอลลาร์ ($500)

11. ค่าสินไหมทดแทน

Zoho ตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้คุณจากการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินคดีใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ที่เบราว์เซอร์ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในความลับทางการค้าของบุคคลที่สามใดๆ ตราบใดที่คุณให้ (1) การบอกกล่าวถึงการกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ Zoho ตามกำหนดเวลา (2) การร่วมมือกับ Zoho ในการแก้ต่างและ/หรือชำระหนี้ที่เกิดจากกรณีดังกล่าวโดยเป็นค่าใช้จ่ายของ Zoho และ (3) การอนุญาตให้ Zoho ควบคุมการแก้ต่างและการเจรจาชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่กล่าวมาข้างต้นคือข้อผูกพันทั้งหมดของ Zoho ที่มีต่อคุณ และจะเป็นหนทางเยียวยาพิเศษอันเนื่องมาจากข้อตกลงนี้สำหรับการฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญา

Zoho ไม่มีข้อผูกมัดในการชดใช้ค่าเสียหายต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการละเมิดภายในขอบเขตที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาโดยเกิดจาก (1) การรวม การทำงาน หรือการใช้งานเบราว์เซอร์ร่วมกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ Zoho ไม่ได้จัดหาให้ (2) การแก้ไขเบราว์เซอร์โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Zoho และ (3) การที่คุณไม่สามารถปรับใช้หรือแก้ไขเบราว์เซอร์ที่ Zoho จัดหาให้ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล

12. การยุติ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยุติโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการลบเบราว์เซอร์ (และสำเนาทั้งหมดที่คุณครอบครอง) ออกจากอุปกรณ์ของคุณ Zoho สามารถยุติข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ เมื่อยุติข้อตกลง คุณต้องลบสำเนาทั้งหมดของเบราว์เซอร์และหยุดใช้งานเบราว์เซอร์ทั้งหมด และรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสำเนาที่ทราบทั้งหมดถูกทำลายแล้ว ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับ สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ การไม่เปิดเผยข้อมูล และการจำกัดความรับผิดจะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ข้อตกลงนี้จะยุติลง

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียทุกประการ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลขิงศาลในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐสมาชิกใดๆ ของสหภาพยุโรป ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกประการ โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในอัมสเตอร์ดัม หากคุณอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของสหราชอาณาจักรทุกประการ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในสหราชอาณาจักร หากคุณอาศัยอยู่ในอินเดีย ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียทุกประการ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจส่วนบุคคลของศาลในเมืองเจนไน ประเทศอินเดีย หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นทุกประการ โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลโยโกฮาม่า หากคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกประการ โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง หากคุณอาศัยอยู่ในเม็กซิโก ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของเม็กซิโกทุกประการ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในเม็กซิโกซิตี้ หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทุกประการ โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในซิดนีย์ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศอื่น ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความทุกประการโดยกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย และคุณตกลงที่จะยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลในสิงคโปร์

14. ทั่วไป

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบุคคลทุกฝ่าย และมีอำนาจแทนการสื่อสาร ความเข้าใจ หรือข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในที่นี้ การละเว้นหรือการดัดแปลงข้อตกลงนี้จะมีผลก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและมีการลงชื่อโดยทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นนี้เท่านั้น หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะถูกตีความเพื่อให้มีผลต่อเจตจำนงของทั้งสองฝ่ายอย่างสมเหตุสมผล